TRANSPORTVILKÅR FLYBÅTEN A/S


Hvem vilkårene gjelder for

Vilkårene gjelder for reiser med Flybåten og Flybåtens skyttelbusser, og er å anse som kontraktsbetingelser mellom den reisende og den transportør som forestår transporten.


Takster – refusjoner

Transportør skal benytte takstregler, herunder moderasjonsordninger. Takstreglene kan også inneholde forutsetninger om refusjon for periodebilletter som ikke blir benyttet.

Opplysninger om takster og moderasjoner skal være tilgjengelig for de reisende, herunder opplysninger om refusjonsordninger og hvor man skal henvende seg om dette.


Billett

Rett til befordring gis ved kjøp av billett eller kort. Billett skal løses eller kort fremvises/klippes ved påstigning, dersom det ikke er truffet særskilt ordning for betaling. Den reisende må selv kontrollere at det er mottatt riktig billett og vekslepenger. Reklamasjon må så vidt mulig skje på stedet.


Får en reisende ikke løst billett til rett tid, skal dette gis tilkjenne overfor billettør snarest mulig og før båten eller bussen forlates.


Billetten/kortet skal oppbevares under hele reisen og skal på anmodning forevises.

I henhold til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21. juni 2002 nr. 45 § 33 kan passasjerer uten gyldig billett holdes tilbake.


Opptreden

Reisende plikter å ta tilbørlig hensyn til andre reisende og innrette seg etter vanlige sikkerhetsregler. Bilbelte og annet sikringsutstyr skal benyttes der dette er tilgjengelig.


Forstyrrelser

Fører kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler, eller som på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for de øvrige reisende. Reisende som opptrer usømmelig, eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning.


Ansvarsregler for den reisende

Skade som den reisende påfører båt eller buss skal erstattes etter vanlige erstatningsregler.


Håndbagasje

Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 35 kg for hver billett. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller sperrer rømningsveier.


Annet reisegods mot fraktgodtgjørelse

Det kan medtas tyngre eller større gjenstander eller bagasje i den utstrekning plassen tillater det. Slike gjenstander skal anbringes etter anvisning av betjeningen.


Barnevogner kan medtas i den utstrekning plassen tillater det, og skal anbringes etter anvisning av betjeningen.

Sykler kan medtas så langt plassen rekker, og føreren finner det forsvarlig.


Uten transportørens kjennskap eller løyve kan passasjerer av sikkerhetsgrunner ikke medbringe gjenstander eller stoff, inkludert – men ikke avgrensa til – eksplosjonsfarlige, brennbare eller etsende stoff, herunder fyrverkeri.


Levende dyr

Transportøren har ikke plikt til å ta med levende dyr. Vognbetjeningen avgjør i hvilken utstrekning dyr kan tas med. Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre reisende.


Ansvar og erstatning for tap av eller skade på reisegods

Transportøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra betjeningens side. For øvrig reguleres selskapets ansvar av Bilansvarsloven av 3. februar 1961.


For reisegods som det er betalt godtgjørelse for etter § 8, er transportør ansvarlig for tap eller skade som rammer godset fra det anbringes frem til bestemmelsesstedet. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra den reisende som har med seg godset. Ved fastsettelse av erstatningens størrelse kommer lov om vegfraktavtaler av 20. desember 1974 til anvendelse. Lovens § 32, 2. ledd bestemmer at ved innenriks befordring kan erstatningen ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt.


(SDR er en internasjonal valutaenhet, kalt de spesielle trekkrettigheter, som er fastsatt av Det Internasjonale Valutafond.)


Reklamasjon

Den som vil kreve erstatning, må gjøre dette skriftlig innen rimelig tid og uten ugrunnet opphold.


Selskapets ansvar ved forsinkelser og innstillinger

Transportøren skal så vidt mulig informere passasjerene om innstillinger, forsinkelser og andre driftsforstyrrelser og angi hvordan passasjerene skal forholde seg i den enkelte situasjon. Mindre forsinkelser må påregnes.


Forsinkelser som allerede foreligger når avtalen om befordring ble inngått, anses akseptert av assasjeren.


Innstilles eller avbrytes en rute underveis, skal transportør ut fra forutsetningene i det aktuelle tilfelle sørge for viderebefordring innen rimelig tid. Hva som er å betrakte som ”innen rimelig tid”, vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

Hvor viderebefordring ikke finner sted eller ikke har funnet sted innen rimelig tid, har den reisende krav på å få erstattet det tap vedkommende blir påført dersom transportøren har opptrådt uaktsomt.


Det tap som oppstår, må dokumenteres overfor transportør. Det er kun det direkte tap som dekkes. Kunden har plikt til å begrense sitt tap.


Transportøren har rett til å gjøre avvik fra ruta m.o.t. oppgitte stoppesteder eller deres innbyrdes rekkefølge.


Transportøren har likeledes rett til å oppfylle fraktavtalen med annen båt uten virkning på billettprisen. Hvis ikke passende båt kan skaffes etter havari, blir fraktavtalen kansellert mot full refusjon av billettprisen for vedkommende reisestrekning.


Dersom passasjeren ikke tiltrår eller avbryter reisa, har transportøren rett til det avtalte vederlaget, med mindre passasjeren er død eller forhindret av sykdom eller annen rimelig grunn, og transportøren blir underrettet uten ugrunnet opphold.  


Ansvar for skade på person

Ved skade på person har trafikkselskapet ansvar etter bestemmelsene i Bilansvarsloven.


Klager

Eventuelle klager på transportør, betjeningen eller rutens avvikling rettes til transportørens kontor.


Gyldighet

Disse vilkår gjelder fra 1.1.2009


Flybåten A/S, Kanalveien 4, 3127 Tønsberg